אתר מאגר מח העצם היהודי בארה

אתר מאגר מח העצם היהודי בארה"ב

מכאן מגיע התורם שנמצא מתאים לסיון לצורך השתלת מח עצם.